De stichting

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de parochie van De Krijtberg opgeheven en ging ze op in de binnenstadsparochie (toen Citykerk, nu H. Nicolaas). Het kerkgebouw ging over in particuliere handen, de Beheerstichting De Krijtberg. Het samengebrachte kapitaal voor onderhoud van het monument werd ondergebracht in de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Deze beide stichtingen zijn naar Nederlands recht, wat betekent dat ze geen formele band hebben met de Rooms-katholieke kerk. Om in de Krijtberg de eredienst verder te kunnen zetten, nu in de vorm van een rectoraatskerk, moest er ook een organisatie komen, die naar kerkelijk recht georganiseerd was. Hiertoe is de RK Stichting De Krijtberg opgericht. Haar statuten zijn door het bisdom Haarlem-Amsterdam goedgekeurd. De bisschop benoemt ook de rector op voordracht van de regionale overste van de Sociëteit van Jezus, omdat de pastorale dienst toevertrouwd is aan de jezuïeten in Nederland.

Met het bisdom is destijd ook afgesproken dat de geloofsgemeenschap en haar organisatie binnen de muren van De Krijtberg, binnen de regels van de katholieke kerk, als een zelfstandige gemeenschap mag opereren. Dit betekent o.a. dat er eigen doopboeken, vormselboeken, huwelijksregisters en uitvaartregisters zijn. Indien men naar buiten stapt, bevindt men zich dus formeel binnen de Nicolaasparochie. De pastores van alle binnenstadskerken werken nauw samen in het liturgische aanbod en hebben hiertoe regelmatig overleg.

Als rectoraatskerk is het De Krijtberg niet toegestaan de actie Kerkbalans te voeren. Dit is voorbehouden aan parochies. De inkomsten van ‘het kerkbedrijf’, te weten de RK Stichting De Krijtberg, komen dus volledig uit de collectegelden en giften.

 

Het bestuur

Het bestuur van de RK Stichting De Krijtberg is (eind)verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Rector Jan Stuyt SJ is voorzitter. De andere leden zijn:

Dr. Cees Aldewereld (secretaris),

Dhr. Rick Thorburn (penningmeester),

Dhr. Peter van Meijel

Mw. Linda Koster


Contactpersoon van het kerkbestuur is Rector Jan Stuyt SJ  Stel uw vraag aan de Rector


RK Stichting De Krijtberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring : AVG-verklaring van de Krijtberg


RK Stichting De Krijtberg volgt het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is HIER te bekijken.


Kamer van Koophandel: RK Stichting de Krijtberg 41197508.


Onze ANBI-gegevens: Pubplicht ANBI algemeen

RSIN-nummer van Stichting de Krijtberg: 802045108


Jaarrekening: Begroting 2022

Een inzicht in de baten en lasten van 2021: Financien 2021