Kerstmis • Christmas
Kerstmis • Christmas

Toch vreemd: wij eren een kind dat in armoede geboren werd. Jezus is geboren: onderweg, in een stal, geen eigen huis, geen bescherming, geen geborgenheid. God wordt mens en deelt het lot van zoveel kinderen van zijn tijd. Maar herders ervaren daarin iets goddelijks: mens worden spreekt van God.

Wij mogen, kunnen in de geboorte van Jezus, in zijn leven en zijn dood God aan het werk zien. Maar laten wij ons niet vergissen. God kwam op aarde niet alleen in vroeger tijden. Ook vandaag wordt God mens in de armoede van onze wereld.

Als wij kunnen kijken naar onze wereld met de ogen van begenadigde herders zullen wij iets goddelijks ervaren in gewone dingen. Kunnen wij God aan het werk zien in onze verdeelde mensheid, ook vandaag. Midden onder ons staat Hij die wij zoeken.


Christmas 2017

It is strange: we celebrate a child born in poverty. Jesus was born: on the way, in a stable, no home of his own, no protection, no security. God becomes man and shares the fate of so many children of his time. But shepherds experience something divine in this: incarnation shows us God.

We can see God at work In the birth of Jesus, in his life and death. But let us not be mistaken. God came on earth not only in earlier times. Today, too, God becomes man in the poverty of our world.

If we can look at our world with the eyes of gifted shepherds, we will experience something divine in ordinary things. Can we see God at work in our divided humanity, even today? In the midst of us is He Who we seek.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator