Katholieken en de Pride?  

De zaterdag van de Amsterdamse Pride schreef het Neder­lands Dagblad: “Pro­tes­tan­ten vieren Pride, katho­lie­ken zwijgen”. De Bisschop van Haarlem, Mgr Jan Hendriks reageerde in zijn blog. Een uittreksel vindt u hieronder. Jan Stuyt gaat er op in, in de preek van 13 en 14 augustus.

Het artikel in de krant meldt: kerken in Am­ster­dam zijn open, er zijn vie­rin­gen, pries­ters zijn aanwe­zig voor een per­soon­lijk gesprek, ie­der­een is welkom. Paus Fran­cis­cus gaat ons er in voor om dat ‘welkom’ uit te stralen; mensen moeten het gevoel krijgen dat ieder uit­ge­no­digd wor­dt om een weg met God te gaan.

Wat denkt de katho­lie­ke Kerk over homo­sek­su­ele mensen en over wie zich als ‘queer’ iden­ti­fi­ceren? Dat zij mensen zijn, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Paus Fran­cis­cus riep in de Exhor­ta­tie Amoris Laetitiar op, tot een “grenze­loze liefde voor iedere persoon zon­der uit­zon­de­ring”.

Maar waarom uit de katho­lie­ke kerk zich dan niet méér in dat weekend? Ik vind het las­tig, – schrijft de bisschop – omdat de Pride zo sterk verbon­den is met het propa­geren van een liber­tijnse levens­stijl, waar we als katho­lie­ke kerk niet achter staan (niet alleen voor homo’s, maar voor ie­der­een).

Daar komt nog iets bij. Ik ervaar per­soon­lijk de aan­dacht voor de the­ma­tiek van de emanci­patie van homo­sek­su­ele en ‘queer’-mensen in de media als vrij dominant. Mag je er ook zijn als je er anders in staat? En er zijn zoveel andere groepen in de samen­le­ving die het wer­ke­lijk slecht hebben en aandacht verdienen.

Laten we zo goed moge­lijk naast mensen staan, om samen met hen de weg van de navol­ging van Jezus te gaan. Opdat we allen groeien in ons christen-zijn.

Dit is een ingekorte bewerking van de originele tekst op zijn website  >>


Aanbevolen boek: James Martin, Een brug bouwen. Meer informatie & bestellen >>

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator