Jezuïeten in de Lage Landen

Over de Sociëteit: KLIK HIER

logo-NER+BSE

 

 

 


 

Gezonden om te dienen De heilige Ignatius liet er van meet af aan geen twijfel over bestaan. De door hem gestichte Orde heeft geen andere specialiteit dan “het helpen van de zielen”. Het inspelen op de noden van Kerk en samenleving, dat is door de eeuwen heen het oogmerk geweest van de jezuïeten. Vaak werd en wordt gewerkt daar waar anderen afwezig zijn of aan de grenzen. De bevoorrechte band met diegene die Ignatius graag “de plaatsvervanger van Christus op aarde” noemde maakt dat de Paus, tot op vandaag, regelmatig bijzondere zendingen geeft aan de Sociëteit.


 

Jezuïet Nikolaas Sintobin is kerkelijk assistent met betrekking tot de Nederlandse en Vlaamse GCL-groepen. GCL, afkorting voor ‘Gemeenschap Christelijk Leven’, een wereldwijde gemeenschap van christenen die Jezus Christus van dichterbij willen volgen. De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola vormen de bron van hun spiritualiteit.

LOGO_GCL_NL

De leden van GCL reflecteren over het geloof en over hoe zij dit in hun dagelijks leven, als persoon of als gezin, kunnen verwerkelijken. GCL-leden komen ongeveer één keer per maand bijeen in een groep, om hun ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen op hun levensweg. Zij proberen gezamenlijk om de dagelijkse bezigheden te verstaan vanuit het geloof en om in de geest van Jezus beslissingen te nemen en daarnaar te handelen. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal.

Wereldwijd is GCL aanwezig in meer dan zestig landen, verspreid over alle continenten.

GCL Wereldwide – website >>

GCL Nederland – website >>

GCL Vlaanderen – website >>

Gezellen van Jezus De jezuïeten zijn een religieuze Orde binnen de Rooms Katholieke Kerk, gesticht door Ignatius van Loyola in 1540. Een ‘Orde’ is een gemeenschap van paters (mannen, die priester zijn gewijd) en broeders (mannen, die geen priester zijn), die leven en werken volgens een eigen regel en met een eigen spiritualiteit.De Sociëteit van Jezus telt thans zo ’n 17.000 jezuïeten, verspreid over 127 landen. Zij werken als leraar, geneesheer, journalist, parochiepriester, sterrenkundige, geestelijk begeleider, studentenpastor … 

Religieus leven In het religieuze leven staan de geloften centraal. De evangelische raden, zoals ze tevens genoemd worden, geven niet alleen een uiterlijke vorm aan het leven van de jezuïet. Ze zijn vooral een doorlopende oproep om ons apostolisch leven, tot in de kleinste details, te enten op de persoon van Jezus Christus. Steeds weer en steeds meer. De grote teksten uit onze traditie geven een gemeenschappelijk richting aan. Maar in de beleving van iedere jezuïet afzonderlijk worden verschillende accenten gelegd in het zoeken naar dit steeds kwetsbare evenwicht, naar deze immer onvoorspelbare weg naar vreugde … 

Spiritualiteit Ad majorem Dei gloriam, Ignatius’ devies dat alles gedaan moet worden ’tot grotere eer van God’ geeft zijn voorkeur aan voor groei, voor procesmatig handelen: er is altijd meer mogelijk, grotere diepte, intenser liefde, vollediger overgave aan God. Het hoogste zul je nooit bereiken, maar je kunt wel vooruitgaan en een steeds beter dienaar worden van God. Het gaat daarbij niet om prestaties door grote wilskracht, maar om een manier van leven die uitdrukking geeft aan het verlangen en de wil om open te staan voor de invloed van Gods geest op het menselijk handelen. Gebed en leven raken en voeden elkaar dan voortdurend. De Geestelijke Oefeningen zijn het hart van de spiritualiteit van de jezuïeten en van de ruimere Ignatiaanse familie. God zoeken, vinden en dienen in alle dingen en mensen, midden in een mooie maar gebroken wereld. En dit samen met en voor vele andere mensen.

Bezinningscentrum Oude Abdij Drongen – website >>

oude abdij

Als bezinningscentrum is Oude Abdij Drongen een Ignatiaans centrum voor Christelijke spiritualiteit. Dit betekent dat de abdij vanuit de Ignatiaanse invalshoek een bijdrage wil leveren aan de kerk en de samenleving op het vlak van zingeving, verdieping en spiritualiteit. Het Ignatiaanse situeert zich in de methodiek die gebaseerd is op de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde, en andere Ignatiaanse bronnen.

Video over de Oude Abdij – bekijk >>