4e zondag door het jaar

“Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed!” En zo gaat de profeet Sefanja nog wel even door. Hij leefde ten tijde van koning Josia (2e helft van de 7e eeuw voor Christus) in Jerusalem. De eindredactie van het bijbelboek, dat zijn naam draagt, dateert waarschijnlijk uit de 2e helft van de 6e eeuw voor Christus. De profeet leefde in een tijd, dat er weer eens de nodige Baäls vereerd werden naast de God van Israël. Zijn profetieën roepen het volk dan ook op tot boete en bekering, want de Heer zal een vreselijk oordeel uitspreken over de afgoderij en haar aanhangers, zowel in Jeruzalem en in Juda alsook in de omringende landen. Pas daarna zal Hij de overgebleven volkeren weer verzamelen in Sion en zal er groot feest zijn. Koning Josia neemt de woorden ter  harte en zal tijdens zijn lange regeringsperiode religieuze en maatschappelijke hervormingen starten, die de wet van Mozes weer meer als uitgangspunt zullen nemen.

Ook wij leven momenteel in een tijd waarin allerlei (zogenaamde?) vaste en bekende gewoonten en waarden flink aan het schuiven gaan. Dat gebeurt zowel in het groot met globalisering, ecologische problemen en forse veranderingen op het toneel van de wereld- en Europese politiek. Maar ook dichter bij huis staan we als samenleving en dus ook als individu voor de onderscheiding hoe we onszelf als Nederland(er) willen begrijpen en hoe we dat dan ook bij de verkiezingen over een kleine twee maanden concreet vorm willen geven.

Luisterend naar Sefanja is er in ieder geval één ding, dat we niet moeten doen en dat is afwachtend pas op de plaats maken. De toorn van de Heer, die aangekondigd wordt, wordt niet als een onvermijdelijk natuurgeweld gepresenteerd, maar eerder als een oproep of uitnodiging om erop uit te gaan, a.h.w. de Heer tegemoet, en zelf, in alle ootmoed, zijn gerechtigheid op te zoeken en al in de praktijk (proberen) te brengen. Hoe dat eruit ziet hoeven wij als christenen gelukkig niet zelf meer te verzinnen: dat heeft Jezus al voor ons gedaan in de Bergrede, waarvan we de samenvatting kunnen lezen in de Zaligsprekingen. Aan ons de taak om, na de evaluatie van de tekenen van onze tijd, voor deze zaligheden moderne en praktische vertalingen te zoeken, voor de problemen van alledag en voor die van de hele wereldgemeenschap. Zalig, die leven als kinderen en erfgenamen van God, die leven als de gelijkenis van het goddelijke beeld, waarnaar we geschapen zijn, “want hun behoort het Rijk der hemelen.”

Bart Beckers SJ

 

Afbeelding: icoon van de profeet Sefanja

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator