4e zondag 40dagentijd
4e zondag 40dagentijd

In het zondagsevangelie lezen we: ‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:14-15)

De opgeheven slang is een voorafbeelding van Christus aan het kruis. De zojuist geciteerde verzen worden geïllustreerd in een houtsnede uit een laatmiddeleeuwse Armenbijbel. Een Armenbijbel is een boek waarin een nieuwtestamentische gebeurtenis wordt gecombineerd met twee oudtestamentische gebeurtenissen. Die oudtestamentische gebeurtenissen worden gepresenteerd als voorafbeeldingen van een nieuwtestamentische gebeurtenis. In deze afbeelding zien we in het midden Christus aan het kruis, links Abraham die zijn zoon Isaak moet offeren (Genesis 22), rechts Mozes en de koperen slang (Numeri 21:4-9). Het omhoog heffen waar Johannes van spreekt, is dubbelzinnig. Het verwijst naar Christus aan het kruis. Tevens wordt verwezen naar de verheffing van Jezus aan de rechterhand van de Vader, met andere woorden naar zijn opstanding.

Predikant: Peter van Dael SJ

Biblia pauperum, Scan_20180305

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator