In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de parochie van De Krijtberg opgeheven en ging ze op in de binnenstadsparochie (toen Citykerk, nu H. Nicolaas). Het kerkgebouw ging over in particuliere handen, de Beheerstichting De Krijtberg. Het samengebrachte kapitaal voor onderhoud van het monument werd ondergebracht in de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.

Deze beide stichtingen zijn naar Nederlands recht, wat betekent dat ze geen formele band hebben met de Rooms-katholieke kerk. Om in de Krijtberg de eredienst verder te kunnen zetten, nu in de vorm van een rectoraatskerk, moest er ook een organisatie komen, die naar kerkelijk recht georganiseerd was. Hiertoe is de RK Stichting De Krijtberg opgericht. Haar statuten zijn door het bisdom Haarlem-Amsterdam goedgekeurd. De bisschop benoemt ook de rector op voordracht van de provinciale overste van de Sociëteit van Jezus, omdat de pastorale dienst toevertrouwd is aan de jezuïeten in Nederland.

Met het bisdom is destijd ook afgesproken dat de geloofsgemeenschap en haar organisatie binnen de muren van De Krijtberg, binnen de regels van de katholieke kerk, als een zelfstandige gemeenschap mag opereren. Dit betekent o.a. dat er eigen doopboeken, vormselboeken, huwelijksregisters en uitvaartregisters zijn. Indien men naar buiten stapt, bevindt men zich dus formeel binnen de Nicolaasparochie. De pastores van alle binnenstadskerken werken nauw samen in het liturgische aanbod en hebben hiertoe regelmatig overleg.

Als rectoraatskerk is het De Krijtberg niet toegestaan de actie Kerkbalans te voeren. Dit is voorbehouden aan parochies. De inkomsten van ‘het kerkbedrijf’, te weten de RK Stichting De Krijtberg, komen dus volledig uit de collectegelden en giften.

Het bestuur van de RK Stichting De Krijtberg is (eind)verantwoordelijk voor de gang van zaken. De rector is de voorzitter. De andere leden zijn dhr. Rein Vehmeijer (secretaris), dhr. Wilmer Smeenk (penningmeester), dhr. Dries Jan van Huykelom van de Pas en pater Nikolaas Sintobin SJ.

 

Staat van baten en lasten van de RK Stichting De Krijtberg; resultaten 2015 & 2016 en begroting 2017

Informatie

Contactpersoon van het kerkbestuur is de rector:

Bart Beckers SJ

rector Bart Beckers SJ

020-6231923

Stel uw vraag aan de Rector